Πίνακας με τις κυριότερες θεωρίες χορδής

Θεωρία Μ

 

Τύπος Διαστάσεις Χωρόχρονου Λεπτομέρειες
Bosonic 26 Μόνο μποζόνια, κανένα φερμιόνιο σημαίνει μόνο δυνάμεις, καμμιά ύλη, με ανοκτές και κλειστές χορδές. Μεγάλο ελαττωμα: Η ύπαρξη ενος σωματιδίου με φανταστική μάζα, το ταχυόνιο
I 10 Υπερσυμμετρία μεταξύ δυνάμεων και ύλης, με ανοικτές και κλειστές χορδές, κανένα ταχυόνιο, η συμμετρία ομάδας είναι SO(32). Η ταλάντωση των κλειστών χορδών γεννά τα βαρυτόνια, ενώ η ταλάντωση των ανοικτών χορδών γεννά τα γκλουόνια, τα ασθενή μποζόνια και τα βαρυτόνια.
IIA 10 Υπερσυμμετρία μεταξύ δυνάμεων και ύλης, με κλειστές χορδές μόνο, κανένα ταχυόνιο, άμαζα φερμιόνια με spin ενός τύπου. Οι ταλαντώσεις των κλειστών χορδών αν γίνονται δεξιόστροφα γεννούν βαρυτόνια, ενώ αν ταλαντώνονται αριστερόστροφα γεννούν όλα τα σωματίδια-φορείς των δυνάμεων.
IIB 10 Υπερσυμμετρία μεταξύ δυνάμεων και ύλης, με κλειστές χορδές μόνο, κανένα ταχυόνιο, άμαζα φερμιόνια με spin ενός τύπου (chiral)
HO 10 Υπερσυμμετρία μεταξύ δυνάμεων και ύλης, με κλειστές χορδές μόνο, κανένα ταχυόνιο, 'ετερωτική', σημαίνει πως οι δεξιόστροφες και αριστερόστροφες χορδές διαφέρουν, η συμμετρία ομάδας είναι SO(32)
HE 10 Υπερσυμμετρία μεταξύ δυνάμεων και ύλης, με κλειστές χορδές μόνο, κανένα ταχυόνιο, 'ετερωτική', σημαίνει πως οι δεξιόστροφες και αριστερόστροφες χορδές διαφέρουν, η συμμετρία ομάδας είναι E8 x E8
  • Οι 10 ή οι 26 χωροχρονικές διαστάσεις, σημαίνει ότι παρατηρούμε μόνο 4 αλλά οι υπόλοιπες είναι τόσο μικρές που δεν φαίνονται. Και αυτό γίνεται με τη διαδικασία της σύμπτηξης.
  • Οι θεωρίες είναι πολλές γιατί κάθε μία αντιλαμβάνεται διαφορετικά την ίδια θεωρία.
  • Αυτή η περίοδος ονομάζεται δεύτερη επανάσταση χορδής.
  • Αρκετοί θεωρητικοί δουλεύουν στην ενοποίηση όλων των θεωριών σε μία θεωρία την Μ θεωρία (Μητέρα όλων των θεωριών;). Εμπνευστής αυτής της θεωρίας είναι ο John Schwarz.
  • Bασική ιδέα της θεωρίας Μ είναι ότι εκτός από τις χορδές, υπάρχουν και άλλα περίεργα 'πλάσματα' που απαρτίζουν τον γύρω κόσμο μας, που είναι διάφοροι τύποι από 'μεμβράνες' (brane).
  • Ένα σωματίδιο μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν μεμβράνη μηδενικής διάστασης (zero brane), μία χορδή μιας διάστασης (one brane) κλπ.