Επαγγελματικά δικαιώματα Φυσικών Ρ/Η & Αυτοματισμού

Από το δίκτυο, Ιούνιος 2003

Κοινοποιήθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Μεταφορών, το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) που αφορά: "Ελάχιστες απαιτήσεις (προδιαγραφές) μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και επίβλεψης Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων Πληροφορικής".

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για τους Φυσικούς Ρ/Η & Φυσικούς Αυτοματισμού γιατί θίγει όλα τους τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Ακολουθεί το άρθρο 4 του νομοσχεδίου

Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στο site της ΕΠΥ http://www.epy.gr

Προεδρικό Διάταγμα για έργα ΤΠΕ

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. Οι τεχνικές δραστηριότητες σχετικά με τη Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση και Επίβλεψη στον τομέα των Ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων ασκούνται ως εξής:

α) Η Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία, Συντήρηση και Επίβλεψη όλων των Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων από Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ, και συγκεκριμένα από Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Διπλωματούχους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Τεχνολογίας Υπολογιστών, Διπλωματούχους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών, Διπλωματούχους Μηχανικούς Η/Υ και Πληροφορικής και Διπλωματούχους Μηχανικούς Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και ισότιμους με αυτούς.
Για τους Διπλωματούχος Μηχανικούς του παρόντος εδαφίου ισχύουν οι προβλέψεις των διατάξεων του Ν. 1225/81 και του άρθρου 2 του Ν. 1486/84 και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων , όπως κάθε φορά ισχύουν.

β) Η Μελέτη, Λειτουργία, Συντήρηση και Επίβλεψη Λειτουργίας και Συντήρησης όλων των Εγκαταστάσεων Πληροφορικής καθώς και κάθε Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που ως μέρος Τηλεπικοινωνιακής Εγκατάστασης εκτελεί εφαρμογές προστιθέμενης αξίας (value added services) από την Τηλεπικοινωνιακή Εγκατάσταση, από Πτυχιούχους Τμημάτων Επιστήμης Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ισοτίμους με αυτούς.

γ) Η Μελέτη, Λειτουργία, Συντήρηση και Επίβλεψη Λειτουργίας και Συντήρησης όλων των Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων από Πτυχιούχους Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ισοτίμους με αυτούς.

δ) Από πτυχιούχους Τμημάτων Ηλεκτρονικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ ( Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ) και ισότιμους μ' αυτούς σύμφωνα με το π.δ. 346/89, όπως ισχύει, που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404 /1983 (ΦΕΚ 173/24-11-83 τ.Α) σχετικά με τις Τηλεπικοινωνιακές Εγκαταστάσεις.

ε) Από πτυχιούχους Τμημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ ( Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ) και ισότιμους μ ' αυτούς σύμφωνα με το π.δ. 345/89, όπως ισχύει, που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404 /1983 (ΦΕΚ 173/24-11-83 τ.Α) σχετικά με τις Εγκαταστάσεις Πληροφορικής,

2. Με ΚΥΑ των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ανάπτυξης και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους πτυχιούχους των περιπτώσεων 1β, 1γ, 1δ και 1ε του παρόντος άρθρου.

3. Οι εργασίες Κατασκευής, Λειτουργίας και Συντήρησης γίνονται από αποφοίτους Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) κατεύθυνσης Ηλεκτρονικών ή άλλων ισοτίμων (εφ' όσον προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών τους ότι έχουν διδαχθεί Ηλεκτρονικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις) υπό τις οδηγίες και ευθύνη του Επιβλέποντα.

Με ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες χορήγησης των σχετικών Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος στους υπόψη αποφοίτους Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων.

Home